Orange Orange Recykling

Łącznie telefonów:
0
Szacowana kwota:
0.00 zł
Sprzedaję

Podane kwoty są wyłącznie orientacyjne i nie są wiążącą ofertą w rozumieniu prawa.

Regulamin

Pracujemy, aby znacząco zmniejszyć liczbę telefonów komórkowych, które są wyrzucane na wysypiska śmieci. Telefony komórkowe i baterie zawierają wiele niebezpiecznych metali, w tym kadm, ołów, rtęć i lit, ponowne użycie i recykling pomaga chronić środowisko i oszczędzić zasoby naturalne.
Dajemy gwarancję, że wszystkie telefony komórkowe będą ponownie wykorzystane lub zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku (zgodnie z dyrektywy WEEE).

§ 1. Definicje

Serwis - serwis internetowy orangerecykling.pl znajdujący się w domenie orangerecykling.pl prowadzony przez Greenfone umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży używanych telefonów komórkowych z Greenfone.
Administrator Serwisu - Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goplańskiej 2b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000251199, REGON: 140455120, NIP 5213378400
Użytkownik - każdy użytkownik Serwisu, będący zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, który zarejestrował konto w serwisie orangerecykling.pl oraz chce dokonać sprzedaży telefonu w Serwisie.
Greenfone - Greenfone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goplańskiej 2b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000251199, REGON: 140455120, NIP 5213378400
Pełna wartość - wartość sprawnego telefonu komórkowego oferowana w katalogu telefonów. Pełna wartość podawana jest w cenie netto.
Telefon sprawny - telefon komórkowy spełniający warunki określone w p. 3.3.b
Telefon niesprawny - telefon komórkowy nie spełniający warunków określonych w p. 3.3.c
Zlecenie - lista obejmująca partię telefonów zaproponowanych przez Użytkownika do sprzedaży i będących jego własnością, zawierająca ofertę sprzedaży wyszczególnionych na niej telefonów skierowana przez Użytkownika do Greenfone za pośrednictwem strony internetowej
Wartość zlecenia - ustalona wstępnie przez Greenfone wartość przy założeniu, że wszystkie telefony są sprawne. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Końcowa wartość zlecenia - wartość zlecenia po przetestowaniu partii telefonów otrzymanej od Użytkownika. Stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Akceptacja - zgoda Użytkownika na zaproponowaną przez Greenfone końcową wartość Zlecenia.

§ 2. Rejestracja w serwisie

2.1. Upoważnionymi do korzystania z Serwisu są użytkownicy serwisu orangerecykling.pl, którzy ukończyli 18 rok życia, z zastrzeżeniem p. 3.1 f Regulaminu, którzy zarejestrowali się w Serwisie oraz chcą dokonać sprzedaży telefonu komórkowego.
2.2.Użytkownicy wchodząc na stronę Serwisu składają Zlecenie to jest wybierają rodzaj, markę telefonu, który zamierzają sprzedać (złożenie Zlecenia) zgodnie z p.3.1 Regulaminu.
2.3. Podczas składania pierwszego Zlecenia następuje rejestracja Użytkownika.
2.4. Przez rejestrację w serwisie Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Greenfone w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu i wykonania transakcji.
2.5. Użytkownik odpowiada za poufność korzystania z loginu i hasła i powinien objąć te dane właściwą ochroną.
2.6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w serwisie Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.
2.7. Przez rejestrację w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu na wskazany przy rejestracji adres e-mail komunikatów, zawiadomień o zmianach w Serwisie lub Regulaminie oraz informacji handlowych od Greenfone.

§ 3. Przebieg transakcji

3.1. Zlecenia
a) Zlecenie formułowane jest przez Użytkownika poprzez serwis www.orangerecykling.pl .
b) składając Zlecenie Użytkownik oświadcza, iż jest właścicielem sprzedawanego telefonu/telefonów,
c) informacje o stanie realizacji oraz zawartości Zlecenia podawane są na koncie Użytkownika w części "moje zlecenia",
d) podczas składania Zlecenia na koncie Użytkownika podawana jest jego wartość przy założeniu, iż wszystkie telefony będące jego elementami składowymi, są sprawne, jednak ich wartość jest korygowana po sprawdzeniu stanu technicznego w Serwisie Greenfone zgodnie z zasadami określonymi w p.3.3 Regulaminu
e) aby złożyć Zlecenie Użytkownik musi być właścicielem telefonów, które przeznaczył do sprzedaży.
f) Użytkownicy w wieku od 13 do 18 roku życia aby złożyć zlecenie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na sprzedaż Greenfone telefonu w kwocie wskazanej przez Greenfone. Użytkownik lub jego rodzice lub opiekunowie zwalniają Greenfone od wszelkich zobowiązań i roszczeń, które mogą powstać, jeśli Użytkownik wyśle do Greenfone telefon z naruszeniem niniejszego zapisu.

3.2. Transport
Transport telefonów zgłoszonych przez Użytkowników do sprzedaży lub utylizacji odbywa się na koszt Greenfone. W zależności od zawartości zlecenia, transport może się odbywać za pomocą Poczty Polskiej (listem ekonomicznym w kopercie przesłanej przez Greenfone) lub za pośrednictwem współpracującej z Greenfone firmy kurierskiej.
a) po złożeniu Zlecenia, w wypadku, kiedy obejmuje ono od 1 do 5 telefonów komórkowych, do Użytkownika wysyłana jest koperta zawierająca przedpłaconą przez Greenfone zwrotną kopertę ochronną, w której Użytkownik przesyła do Greenfone telefony.
b) W sytuacji złożenia zlecenia na sprzedaż powyżej 5 telefonów lub przy wartości zlecenia powyżej 200 (dwieście) złotych, po odbiór przesyłki jest zamawiany kurier. Transport w tym przypadku jest realizowany przez współpracującą z Greenfone firmę kurierską. Greenfone zastrzega sobie możliwość zamówienia kuriera w zleceniach zawierających mniejszą ilość telefonów o większej wartości.
c) Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub inne straty powstałe w trakcie transportu przesyłki listowej do Greenfone. W sytuacji wysyłki telefonów w kopercie za pośrednictwem Poczty Polskiej w celu zapewnienia ich dostarczenia do Greenfone, sugerujemy wysłać ją jako przesyłkę rejestrowaną czyli list polecony lub paczka pocztowa. Przy przesyłkach o większej wartości rekomendujemy ich ubezpieczenie. Koszt tej dodatkowej operacji pokrywa Użytkownik. W sytuacji zagubienia przesyłki przez Pocztę Polską posiadanie potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej oraz jej ubezpieczenie uprawnia Użytkownika dochodzenia od niej zwrotu kosztów i wartości wysłanych telefonów w ramach ogólnej procedury reklamacyjnej.
d) Uszkodzone przesyłki Greenfone może odesłać do Użytkownika na jego życzenie, tak, aby ten mógł złożyć reklamacje bezpośrednio w Poczcie Polskiej.
e) Greenfone nie gwarantuje skuteczności roszczeń Użytkowników wobec Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
f) Odpowiedzialność za utratę, uszkodzenia lub inne straty powstałe podczas transportu przesyłki kurierskiej ponosi firma kurierska. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń przesyłka powinna być przygotowana w dobrze zabezpieczonych kartonowych opakowaniach, a jej wnętrze wypełnione w taki sposób, żeby zapobiec możliwości przemieszczania się zawartości.

3.3. Zasady testowania i wyceny
a) po przyjęciu przez Greenfone telefonów cała partia jest testowana i wyceniana.
b) telefonem sprawnym czyli tym, za który Użytkownik otrzymuje pełną wartość, jest urządzenie spełniające następujące warunki:
- włącza się i wyłącza
- jest w pełni funkcjonalny
- ma nieuszkodzony wyświetlacz
- nie ma wyraźnych mechanicznych uszkodzeń zewnętrznych, ale może posiadać niewielkie ślady użytkowania wynikające z eksploatacji
- posiada baterię
- nie nosi śladów zalania
- jest w katalogu internetowym Greenfone
Telefony, nie znajdujące się katalogu Greenfone i starsze niż 5 lat zostaną poddane procedurze utylizacji bez prawa zwrotu. Na pozostałe telefony zostanie przedstawiona odrębna oferta.
c) Greenfone kupuje również telefony uszkodzone (niespełniające w/w warunków). Wartość tych telefonów będzie niższa od podawanej w katalogu i będzie wynosić do 80% pełnej wartości telefonu, w zależności od stanu danego telefonu. Greenfone dokłada wszelkiej staranności, by zaproponować Użytkownikowi korzystną kwotę za uszkodzony telefon, jednakże ze względu na rodzaj i ilość uszkodzeń kwota ta może nie spełniać oczekiwań Uzytkownika. Użytkownik może dokonać wstępnej wyceny uszkodzonego telefonu za pomocą mechanizmu udostępnionego na stronie internetowej, jednak uzyskana w ten sposób cena ma charakter wyłącznie orientacyjny.
d) w wypadku, kiedy okaże się, że w zleceniu zgłoszono inne modele telefonu niż otrzymane przez Greenfone lub ich ilość się nie zgadza, zlecenie zostanie skorygowane i przedstawione Użytkownikowi razem z ofertą cenową na przesłane modele.
e) po przetestowaniu aparatów, telefony sprawne zostają automatycznie zakupione po cenach zamieszczonych w katalogu, natomiast na telefony niesprawne jest przedstawiana odrębna indywidualna oferta cenowa.
Greenfone stosuje następujące oznaczenia uszkodzeń w raportach panelu Użytkownika:

telefon nietestowany - telefony znajdujące się poza naszym katalogiem i/lub starsze niż 5 lat
telefon się nie włącza - telefon nie włącza się lub nie wczytuje się oprogramowanie
uszkodzony wyświetlacz - telefon posiada uszkodzony wyświetlacz (pęknięcia, poważne zadrapania, rozlania, martwe lub bladnące piksele), uszkodzenie panelu dotykowego w ekranach dotykowych lub brak podświetlenia
uszkodzenia obudowy - telefon posiada zużyty lub uszkodzony korpus/obudowę, nie posiada lub ma uszkodzoną klapkę baterii, złamane lub pęknięte zawiasy, uszkodzone złącza baterii, uszkodzona antena, uszkodzony port SIM
nie działa jedna z funkcji telefonu - brak zasięgu, nie działający mikrofon lub głośnik, brak ładowania, nie działająca klawiatura, uszkodzony aparat, telefony zablokowane kodem zabezpieczającym lub mające simlocka na zagraniczną sieć
brak baterii lub uszkodzona bateria - bateria uszkodzona, zużyta lub całkowity brak baterii
telefon zalany lub całkowicie zniszczony - telefon posiada poważnie uszkodzony korpus, w kilku częściach, był zalany lub nosi ślady zalania, ma uszkodzoną płytę główną, jest zablokowany przez Operatora

f) proponowane przez Greenfone ceny są kwotami z dnia złożenia zlecenia i późniejsze zmiany cen poszczególnych telefonów w serwisie nie wpływają na wartość złożonego zlecenia przez okres 21 dni kalendarzowych od daty jego złożenia

3.4. Zakończenie transakcji
a) w przypadku telefonów sprawnych (pełna wartość telefonu) znajdujących się w partii akceptacja przebiega automatycznie i transakcja uważana jest za zakończoną.
b) w przypadku telefonów niesprawnych lub niezgodnych modelowo z zawartością złożonego Zlecenia zostanie przedstawiona odrębna oferta cenowa.
Informacja o zakończeniu wyceny przesyłana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail. Po otrzymaniu informacji i zalogowaniu się na swoje konto Użytkownik może przyjąć lub odrzucić ofertę.
W przypadku jej akceptacji transakcja uważana jest za zawartą, natomiast w przypadku niezaakceptowania oferty cenowej przez Użytkownika poprzez jej odrzucenie w ciągu 10 dni od daty wysłania oferty - partia zostaje odesłana na adres Uzytkownika na koszt Greenfone.
c) w sytuacji braku odpowiedzi Użytkownika na przedstawioną ofertę cenową w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Greenfone, uważa się, iż Użytkownik wyraził zgodę na zaproponowaną ofertę cenową, skorygowane zlecenie zostaje automatycznie przekazane do zapłaty, a transakcja uważana jest za zawartą z chwilą zakończenia wyznaczonego 7-dniowego terminu.
d) zawarcie transakcji skutkuje przeniesieniem własności telefonów komórkowych na rzecz Greenfone.

3.5. Płatności:
a) Użytkownicy będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej:
- Użytkownik otrzymuje należne wynagrodzenie poprzez przelew na konto osobiste lub przekaz pocztowy na adres podany przez niego w serwisie orangerecykling.pl. Formę płatności Użytkownik wybiera samodzielnie.
- przelew na konto osobiste realizowany jest w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia transakcji. Przelew bankowy może być zrealizowany tylko na konto bankowe podane przez Użytkownika w momencie wprowadzania zlecenia on-line. Greenfone nie może w żadnym wypadku wycofać lub ponowne zlecić płatności przelewem bankowym, jeżeli został on już wykonany.
- złożenie przez Greenfone dyspozycji nadania przekazu pocztowego do realizacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia transakcji. Użytkownik otrzymuje powiadomienie mailowe o tym, że przekaz został skierowany do Poczty Polskiej. Zwykle przekazy pocztowe są dostarczane przez Pocztę Polską w terminie 7 dni od daty nadania zlecenia przekazu. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską. Wszelkie zażalenia związane z niedoręczeniem konkretnego przekazu w terminie należy kierować do Poczty Polskiej. Złożenie dyspozycji zapłaty poprzez przekaz pocztowy możliwy jest od kwoty zlecenia w wysokości powyżej 100 (stu) złotych.
- w wypadku nieodebrania pieniędzy i ich zwrotu do Greenfone, zostaną one ponownie przesłane do Użytkownika, jednak wysłana kwota zostanie pomniejszona o koszty operacyjne związane z odesłaniem i ponownym wysłaniem przekazu pocztowego.

b) Użytkownicy będący przedsiębiorcami:
- Użytkownik zobowiązuje się wystawić i przesłać Greenfone fakturę VAT w terminie do 14 dni od daty akceptacji oferty. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT są dołączane do treści e-mail o zakończeniu wyceny partii przesłanych telefonów.
- wpłat Greenfone dokonuje na podane przez Użytkownika konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT.
- w przypadku nieotrzymania faktury w ciągu 30 dni od daty akceptacji oferty cenowej, partia przesłanych telefonów zostanie przekazana do utylizacji.
c) zarówno klienci indywidualni, jak i firmy mają możliwość przekazania części lub całości końcowej wartości zlecenia na cele charytatywne poprzez darowiznę na rzecz jednej lub kilku współpracujących z nami Organizacji prowadzących działalność Pożytku Publicznego. Lista takich organizacji oraz lista darczyńców jest przedstawiona na stronie orangerecykling.pl.
W takiej sytuacji osoby fizyczne otrzymują zapłatę pomniejszona o kwotę darowizny, a firmy wystawiając fakturę VAT lub rachunek muszą zamieścić na wystawionym dokumencie stosowną wzmiankę - prośbę przekazania określonej kwoty konkretnej Organizacji Pożytku Publicznego.

3.6. Zwroty i utylizacja.
- Zwrot telefonów może nastąpić tylko w przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika oferty cenowej na przesłane telefony w ciągu 10 dni od dnia przesłania wyceny. Odesłanie partii w takim przypadku odbywa się na koszt Greenfone.
- Przekazanie do utylizacji telefonu następuje w przypadkach:
a) nieodebrania przesyłki zwrotnej przez Użytkownika.
b) niedoręczenia przez Użytkownika, o którym mowa w p.3.5 b faktury VAT w przeciągu 30 dni od daty wysłania oferty handlowej (wyceny telefonu lub partii telefonów)
c) otrzymania telefonu zablokowanego lub pochodzącego z kradzieży. W przypadkach nadesłania przez Użytkownika telefonów pochodzących z kradzieży o tym fakcie informowana będzie również policja.

3.7. Uwagi
- podczas testowania telefonu Greenfone zastrzega sobie możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, co powoduje utratę wprowadzonych wcześniej ustawień i danych.
- do telefonów można również dołączyć ładowarki, akcesoria i pudełka, nie wpływają one na końcową wartość telefonu.
- przed wysłaniem Użytkownik winien upewnić się czy w wysyłanych telefonach nie znajdują się karty SIM z uwagi na zawarte dane, wszystkie karty, które trafią do Greenfone, nie będą mogły być zwrócone i zostaną natychmiast zniszczone. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku przesłania kart SIM w sprzedawanych telefonach.
- Użytkownik przed wysłaniem telefonu winien upewnić się, że usunął z telefonu wszelkie dane, w tym dane osobowe, SMS, zdjęcia i inne wgrane przez niego pliki. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za poufność lub wykorzystanie tych danych. Przesyłając telefon do Greenfone, Użytkownik zwalnia Greenfone z wszystkich roszczeń wynikających ze strat i szkód poniesionych w związku z wykorzystaniem danych przechowywanych w telefonie lub na dowolnym nośniku używanym w telefonie.

3.8. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakiegokolwiek ze zobowiązań wynikających z zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy, które jest spowodowane siłą wyższą.

§ 4. Dozwolone działania Użytkowników

4.1.Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
4.2.Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Greenfone Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
4.3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego, pisemnego upoważnienia udzielonego przez Greenfone.

§ 5. Uprawnienia Administratora Serwisu

5.1.Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do:
a) ustalania zawartości Serwisu, w tym do kontroli czasu przechowywania informacji,
b) zmiany treści oraz funkcji Serwisu,
c) uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Serwisu w przypadkach ściśle uzasadnionych,
d) zmiany zasad korzystania z Serwisu,
e) zaprzestania prowadzenia Serwisu, przeniesienia do niego praw bez żadnych z tego tytułu zobowiązań wobec Użytkowników
f) podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem,
g) wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Postępowanie Reklamacyjne

6.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Greenfone lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
6.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Greenfone zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6.4. Greenfone rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Greenfone może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Greenfone może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Greenfone może zmienić Regulamin i zasady świadczenia usług w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Greenfone, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Greenfone, której przedmiotem są usługi świadczone przez Greenfone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
7.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Greenfone w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Greenfone.